The Swedish Risk Academy Award

Pristagare och motivering

 

 • 2017
  • Kurt Petersen tidigare professor i riskhantering vid Lunds universitet
  • “Kurt Petersen har varit nyckelperson i skapandet av en kreativ och produktiv forskningsmiljö inom riskhantering och samhällssäkerhet. Han har genom gott ledarskap starkt bidragit till att ett stort antal doktorander och juniora forskare framgångsrikt bedrivit forskning som gett avtryck i det svenska samhället, speciellt avseende användningen av risk- och sårbarhetsanalyser i det svenska krishanteringssystemet. Kurt Petersen har gjort betydande insatser som vetenskaplig rådgivare nationellt och även internationellt, samt varit en central person i flera internationella risk- och säkerhetsorganisationer.”
 • 2015
  • Professor Bal Raj Sehgal vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
  • “Professor Bal Raj Sehgal har under en lång forskarbana i USA och Sverige givit väsentliga bidrag till kunskap om reaktorsäkerhet och speciellt om svåra haverier vid kärnkraftsreaktorer. Hans arbete har inriktats mot att förstå hur en olycka med en härdsmälta utvecklas samt hur reaktortank och inneslutning bryts igenom och leder till utsläpp av radioaktiva ämnen. Professor Sehgals arbete har resulterat i världsledande beräkningsmodeller som används för analys och hantering av svåra reaktorhaverier. Hans insatser har fått stor betydelse för svensk forskning och svenskt internationellt samarbete inom reaktorsäkerhetsområdet.”
 • 2013
  • Professor emeritus Lennart Sjöberg, ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm
  • ”Lennart Sjöberg har, med en bakgrund i metodutveckling, beslutsfattande, ekonomisk psykologi, emotionell intelligens, personlighetstestning och riskforskning, särskilt inriktad på riskperception, gett omfattande och unika bidrag till både svensk och internationell riskforskning. Hans banbrytande empiriska studier som rör speciellt samhällsengagerande frågeställningar har lett till ökad förståelse om hur människor uppfattar och bedömer risker till olika företeelser. Detta har varit till stort gagn såväl vetenskapligt som för myndigheternas, organisationernas och företagens praktiska hantering av risker.”
 • 2010
  • Professor Maria Feychting vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet
  • ”Maria Feychting arbetar som världsledande epidemiologisk expert med forskning och riskanalyser rörande hälsorisker vid exponering för elektromagnetiska fält. Hennes internationellt uppskattade arbete med riskbedömning och riskkommunikation utmärks av integritet, konsekvens och professionalism. Maria Feychting agerar och kommunicerar på strikt vetenskaplig grund och med stor pedagogisk skicklighet, även när media, intresseorganisationer och enskilda söker utöva starka påtryckningar i olika riktningar.”
 • 2008
  • Professor Sven-Ove Hansson, Avdelningen för filosofi, vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm
  • ”Sven Ove Hansson har på ett nydanande sätt och med hög originalitet utvecklat vetenskapen om riskanalys genom att kombinera naturvetenskap och filosofi. Han har framgångsrikt byggt upp en ny tvärvetenskaplig verksamhet med forskning inom området riskfilosofi. Sven Ove Hanssons arbete har gett väsentliga bidrag till förståelsen om hur risker bedöms och hanteras såväl vetenskapligt som hos riskhanterande myndigheter”.