Länksamling

Denna sida innehåller en samling länkar som kan användas för att söka information om risker (i allmänhet och inom specifika områden). Förteckningen är också ämnad att visa var diskussion pågår om risker, även om huvudsyftet är att underlätta vid vidare informationsinhämtning. Fokus ligger på Sverige och svenska förhållanden, men även relevanta internationella organisationer och publikationer finns med i förteckningen.

Lokala snabblänkar: Gå direkt till Myndigheter, Organisationer, Universitetsrelaterat, Övrigt.

Tidskrifter / Publikationer


Fokus ligger i här på referentgranskade akademiska tidskrifter (de flesta kräver att man är prenumerant) med explicit fokus på risk. För relevant och aktuell information om specifika risker bör man naturligtvis också konsultera facktidskrifter inom respektive område. Är man intresserad av allmänhetens bild av en viss risk är naturligtvis dags- och veckotidningar en värdefull informationskälla (exempelvis http://www.dn.se, http://www.svd.se, http://www.di.se/och dylika).

Risk Analysis ges ut av Blackwell för the Society for Risk Analysis varannan månad. Tidskriften publicerar empirisk forskning och andra artiklar om risker med anknytning till exempelvis hälsa, teknik och ekologi, såväl som artiklar om kommunikation, perception och hantering av risker. Tidskriften utkom första gången 1981.
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0272-4332
Journal of Risk Research ges ut av Society for Risk Analysis-Europe. Det är en referentgranskad multidisciplinär risktidskrift som publicerar artiklar relaterade till exempelvis ingenjörsvetenskap, hälsa, natur- och samhällsvetenskap. Tidskriften redigeras av Ragnar Löfstedt.
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjrr20&
Health, Risk & Society är en internationell, interdisciplinär, referentgranskad tidskrift som söker ökad teoretisk och empirisk förståelse för de sociala processer som påverkar hur hälsorisker uppfattas, kommuniceras, bedöms och hanteras. Ges ut av Routledge fyra gånger om året.
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13698575.asp
Human and Ecological Risk Assessment (HERA) är en förhållandevis teknisk akademisk risktidskrift som främst publicerar artiklar inom de områden som namnet antyder. Den ges ut av Taylor & Francis sex gånger om året.
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g737782562~db=all
International Journal of Risk Assessment and Management (IJRAM) ges från och med 2008 ut tolv gånger per år av Inderscience. Tidskriften är referentgranskad, explicit interdisciplinär och publicerar artiklar inom de flesta riskrelaterade områden.
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijram
Risk Management strävar efter gott internationellt och interdisciplinärt utbyte av idéer, expertis och information på området riskhantering. Tidskriften publicerar artiklar om riskhanteringsproblem och lösningar på dessa, och ges ut av Palgrave McMillan fyra gånger om året.
http://www.palgrave-journals.com/rm/index.html
The Journal of Risk fokuserar särskilt på hantering av finansiella risker. Den ges ut fyra gånger om året av Incisive Media.
http://www.thejournalofrisk.com/public/showPage.html?page=jor_index
Risk & Regulation ges ut av The ESRC Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR), som är en centrumbildning vid London School of Economics. Detta är inte en forskningstidskrift i egentlig bemärkelse.
http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/documents/magazine.htm

Myndigheter (A till Ö)


Endast myndigheter som antingen är aktiva på riskområdet i sitt myndighetsarbete eller publicerar värdefull information om risk på sina webbsidor förekommer i listan nedan.

Arbetsmiljöverket arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.
http://www.av.se
Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. Verket tar exempelvis fram föreskrifter för nya byggnader, så att dessa ska vara hälsosamma och säkra.
http://www.boverket.se
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater. På webbplatsen finns trycksaker till beställning, och information för hemanvändare.
http://www.elsakerhetsverket.se
FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. Webbplatsen innehåller en uppsjö av intressanta och relevanta rapporter.
http://www.foi.se
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
http://www.folkhalsomyndigheten.se
Gentekniknämnden är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. Rapporter om genteknik på svenska finns att ladda ner på webbplatsen.
http://www.genteknik.se/
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har sektorsansvar. Verket ansvarar för riskhantering av smittsamma sjukdomar hos djur och i foder till djur, och arbetar för att bygga upp spetskompetens inom kostnads-/nyttoanalys som stöd för riskhanteringsbeslut. http://www.sjv.se
Riskvärderingar inom djurområdet (på vilka Jordbruksverkets beslut baseras) görs av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).
http://www.sva.se
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. Myndigheten har tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, registrerar kemiska produkter, godkänner bekämpningsmedel och begränsar risker med kemikalier, bland annat genom dialog med näringslivet och branschöverenskommelser.
http://www.kemi.se
Livsmedelsverket ska “i konsumenternas intresse säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor”. Deras webbplats är en god källa till information om livsmedelsrisker. Dessutom ger myndigheten ut kunskapstidningen Vår Föda, som ger bakgrund och vetenskapliga fakta kring livsmedelssäkerhet och kostvanor.
http://www.slv.se
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Dess uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
http://www.lakemedelsverket.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga. Myndigheteten ska se till att samhället lär sig av det som inträffat och har även viktiga uppgifter inom civilt försvar.
http://www.msb.se
Naturvårdsverket arbetar för att människan och allt annat levande ska ha en bra livsmiljö nu och i kommande generationer. Verkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. Arbetet är långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. Naturvårdsverket gör bland annat bedömningar av risker med förorenade områden, dvs. identifierar och kvantifierar riskerna för människa och miljö.
http://www.naturvardsverket.se
Post- och Telestyrelsen (PTS) verkar inom områdena elektronisk kommunikation (tele, IT och radio) och post. Myndigheten arbetar med fyra övergripande områden – konsument- och konkurrensfrågor, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Vid PTS finns Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, som har till uppdrag att stödja samhällets arbete när det gäller skydd mot IT-incidenter. Sitic samlar bland annat in och förmedlar information om IT-incidenter med målet att höja säkerhetsmedvetandet.
http://www.pts.se
Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, har som mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Man har bland annat publicerat rapporter, exempelvis med titeln ”Att minska risken för katastrof” (2005). Sök på risk på verkets webbsida.
http://www.sida.se
Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.
http://www.sjofartsverket.se
SMHI förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag. Detta ska bidra till ökad samhällsnytta, säkerhet och ett uthålligt samhälle.
http://www.smhi.se/
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de ovannämnda områdena. En omfattande samling riskrelaterade rapporter finns tillgängliga på webbsidan.
http://www.socialstyrelsen.se
Statens haverikommission (SHK) har till uppgift att utreda alla typer av svåra olyckor oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. Ett tillbud till en olycka kan också undersökas om detta kunnat leda till en allvarlig olycka. En haveriutredning omfattar normalt alla ingående komponenter och aktörer kring händelsen och utmynnar alltid i svaret på tre frågor: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte inträffar igen?
http://www.havkom.se/
Strålsäkerhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med samlat nationellt ansvar inom områdena kärnsäkerhet och strålskydd. Myndigheten håller beredskap dygnet runt mot olyckor med strålning. SSM informerar, inspekterar, utreder och utfärdar tillstånd, råd och rekommendationer samt stöder och utvärderar forskning. På webbsidan finns många innehållsrika rapporter.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Svenska kraftnät (SVK) sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Man har gjort risk- och sårbarhetsanalyser som finns tillgängliga på webbplatsen.
http://www.svk.se

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag. Trafikverkets vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

http://www.trafikverket.se/

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Man tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs.

https://www.transportstyrelsen.se/

Organisationer

European Commission – Directorate General Health and Consumer Protection sysslar med konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljörisker. Länkar finns till pressreleaser och olika EU-kommittéer med ansvar för dessa områden.
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/risk_02_en.htm
European Food Safety Authority är EU:s huvudorgan för riskvärdering på livsmedels- och födoområdet. EFSA jobbar nära nationella livsmedelsmyndigheter och ger oberoende vetenskapliga råd och tydlig kommunikation om befintliga och potentiella risker.
http://www.efsa.europa.eu
Decision Research är ett oberoende, icke vinstdrivande forskningsföretag baserat i Oregon, USA. Företaget analyserar risker och beslutsfattande med särskild fokus på psykologiska faktorer såsom riskperception. Det leds av Paul Slovic, professor i psykologi och riskexpert.
http://www.decisionresearch.org/
Euro NCAP tillhandahåller realistiska och oberoende värderingar av säkerhetsstandarden hos många av de populäraste bilarna som säljs i Europa. Organisationen stöds bland annat av EU och en mängd trafiksäkerhets- och konsumentorganisationer.
http://www.euroncap.com
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) är en EU-myndighet baserad i Stockholm som arbetar för att stärka Europas försvar mot infektionssjukdomar. En omfattande samling publikationer finns tillgänglig på Internet.
http://www.ecdc.europa.eu
European Safety and Reliability Association. ESRA är en icke vinstdrivande internationell organisation som arbetar för ökat användande av säkerhetsbefrämjande teknik inom alla områden. Organisationen publicerar bland annat ett nyhetsbrev, och har ett stort antal nationella underorganisationer.
http://www.esrahomepage.eu/
Förenta Nationerna (FN) torde inte kräva någon introduktion. En snabb väg in i den stora organisationens verksamhetsområden finns här: http://www.un.org/issues/. En särskilt relevant organisation inom FN är FAO (Food and Agriculture Organization), som ansvarar för livsmedelsrelaterad värdering och hantering av risker globalt.
http://www.fao.org
The Global Association of Risk Professionals (GARP) är en icke vinstdrivande organisation med 70400 medlemmar världen över som sysslar med finansiell riskhantering. Medlemmarna kommer ifrån fler än 100 länder och arbetar för regionala eller globala banker, försäkringsbolag, fondförvaltare, universitet och storföretag. GARP söker uppmuntra och förbättra kommunikationen mellan människor som sysslar med risk genom sin webbplats, publikationer och certifieringsexamination.
http://www.garp.com
IAEA (International Atomic Energy Agency) arbetar för att kärnteknik och relaterade vetenskaper kommer till säker och fredlig användning i världen. Organisationen inspekterar kärntekniska anläggningar för att säkerställa att säkerheten upprätthålls och att utrustning och material inte används för militära ändamål. På webbplatsen kan man ladda ner ett stort antal rapporter och andra publikationer.
http://www.iaea.org
International Labour Organization (ILO) strävar för att skapa anständiga och produktiva arbetsförhållanden för människor världen över. Ledord är frihet, jämlikhet, säkerhet och mänsklig värdighet. Man arbetar bland annat med arbetsmiljöfrågor och säkerhet, och på webbplatsen finns en omfattande samling av egenproducerade publikationer.
http://www.ilo.org
International Maritime Organization (IMO) är en underorganisation till FN som har uppdraget att utarbeta internationella riktlinjer och säkerhetsföreskrifter för sjöfarten.
http://www.imo.org/
Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center) är en privat, icke vinstdrivande stiftelse. En forskare där har en större samling länkar främst relaterade till riskanalys på sin webbsida.
http://www.nr.no/~abie/RiskAnalysis.htm
The Risk and Insurance Management Society, Inc. (RIMS) är en icke vinstdrivande organisation i Storbritannien vars mål är ökad medvetenhet om och nyttjande av professionell riskhantering. RIMS grundades 1950 och representerar närmare fyra tusen organisationer av olika slag. Man ger även ut ett antal riskhanteringsrelaterade publikationer i elektronisk form.
http://www.rims.org
RiskWorld samlar olika risknyheter och framför allt länkar till organisationer på en omfattande och innehållsrik webbplats. Fokus är främst på USA, men även internationella organisationer finns kategoriserade. Ett gratis nyhetsbrev ges ut via e-post.
http://www.riskworld.com/
The Society for Risk Analysis är den internationellt sett ledande organisationen för riskforskare, och tillhandahåller ett webbaserat forum för alla som är intresserade av riskanalys. Organisationen publicerar ett nyhetsbrev fyra gånger om året.
http://www.sra.org
UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) har till uppgift att bedöma nivåer och effekter av exponering för joniserande strålning. Kommitténs uppskattningar utgör ofta den vetenskapliga grunden för staters och organisationers bedömningar av strålningsrisker och deras beslut att införa skyddsåtgärder. På UNSCEARs webbsida finns samtliga publicerade rapporter tillgängliga.
http://www.unscear.org
Världshälsoorganisationen (WHO) är den organisation inom FN som styr och koordinerar hälsofrågor. Organisationen är ansvarig för att driva globala hälsofrågor, sätta agendan för forskning om hälsa, fastställa normer och standarder och ge tekniskt stöd åt länder för att övervaka och utvärdera hälsotrender. På webbplatsen finns en mycket omfattande publikationsdatabas.
http://www.who.int
World Organisation for Animal Health (OIE) sköter riskvärdering för handel med levande djur och djurprodukter inklusive djurskydd på global nivå. En del information om djurrelaterade risker finns tillgänglig online.
http://www.oie.int

Universitetsrelaterat

Centra

Avdelningen för filosofi på KTH, ledd av Sven Ove Hansson, forskar bland annat om filosofiska aspekter på risker, och ger ut ett nyhetsbrev (PHILRISKNEWS) med information om filosofisk forskning relaterad till risk och säkerhet.
https://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/philhist/phil
Risk psychology, environment and safety är en enhet vid psykologiska institutionen vid NTNU i Trondheim. Gruppen som leds av Britt-Marie Drottz Sjöberg håller kurser bedriver forskning med förhållandet mellan människor och risk, säkerhet och miljöfrågor som gemensam nämnare. Ett par forskningsområden är mänskliga reaktioner på risker och kriser samt säkerhet och riskhantering.
http://www.ntnu.edu/psychology
Harvard Center for Risk Analysis fokuserar främst på riskanalys i frågor som rör miljö och hälsa. De ger bland annat ut ett innehållsrikt nyhetsbrev (Risk in Perspective), och gamla utgåvor finns också att läsa på webbsidan.
http://www.hcra.harvard.edu/
Lunds Universitets centrum för riskanalys och riskhantering är ett tvärvetenskapligt center for forskning inom riskhanteringsområdet vid Lunds Universitet.
http://www.lucram.lu.se/
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, med speciell fokus på resiliens – ett systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Bakom centret står Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien. Centret är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.
http://www.stockholmresilience.su.se

Utbildningar

Här listas svenska utbildningar inom riskområdet.

Arena Risk och Säkerhet, en utbildning omfattande 300 hp på Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen ger “tvärvetenskaplig kompetens och djupa ämnesmässiga kunskaper vilka krävs för att skapa och vidmakthålla ett säkert samhälle”.
http://www.ltu.se/edu/program/ARRSV
Besluts-, risk- och policyanalys är ett magisterprogram vid Högskolan i Gävle.
http://www.hig.se/brp
Brandingenjörsprogram vid Lunds Universitet. Ett 3,5-årigt program med fokus på brandområdet men även bredare riskhanteringsproblematik exempelvis kopplat till samhällsplanering.
http://www.brandingenjor.lth.se/
Civilingenjörsprogram i Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Ett tvåårigt avslutande program som leder till civilingenjörsexamen i riskhantering.
http://www.riskhantering.lth.se/
Riskhantering i samhället, en distansutbildning på 120 hp på hel- eller halvfart ges av Karlstads universitet. Utbildningen är såväl yrkesorienterad som forskningsförberedande och vänder sig till den som arbetar med eller har intresse av samhällsfrågor i allmänhet och av säkerhets- och trygghetsfrågor i synnerhet.
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SARHS
Miljöriskanalys är ett magister- och masterprogram samt fristående kurser i miljöriskanalys och miljöriskkommunikation vid Högskolan i Kalmar. Utbildningen bedrivs på distans och studierna kan genomföras på hel- eller halvfart.
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/miljokemi-och-miljoriskanalys/
Risk psychology, environment and safety är ett tvåårigt masterprogram på NTNU i Norge som är öppet för internationella och norska studenter.
https://www.ntnu.edu/studies/courses/PSY3909

Övrigt

 

Krisinformation.se är en webbportal för krisinformation där ansvariga myndigheter informerar om hur samhället hanterar kriser. På webbsidan beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för att förebygga kriser.
http://www.krisinformation.se

Ovanstående samling informationskällor är naturligtvis långt ifrån komplett. Kom gärna med förslag till komplettering!